Persoonlijke ontwikkeling

Hoe kun je jezelf als christen en als leraar ontwikkelen? Waar vind je een plek vol inspiratie, visie, informatie en discussie? Sinds februari 2019 is het Identiteitsplein van start gegaan om dit te kunnen bieden. 

 

Docenten in het VO kunnen binnen het bijbelgetrouw onderwijs met elkaar uitwisselen op vakinhoud en christelijke identiteit via het Identiteit & Kwaliteit Netwerk. Dit netwerk is een samenwerkingsverband van bijbelgetrouwe scholen in het voortgezet en hoger onderwijs.

 

In het christelijk onderwijs zijn diverse mogelijkheden om opleidingen en trainingen te volgen.

Een daarvan is de Master Leren en Innoveren. Deze Master is in 2018 opnieuw door de Keuzegids Masters als topopleiding beoordeeld.

 

Wil jij als leraar op school, en als medewerker in de organisatie, uitblinken in:

  • ‘meesterlijk’ lesgeven;
  • benutten van leerstijlen en leermiddelen;
  • professioneel onderzoek doen naar de onderwijspraktijk;
  • voorbeeldgedrag (goede praktijken) voor collega’s;
  • verbinding maken van identiteit met onderwijsconcept en pedagogisch handelen?

De Master Leren en innoveren biedt een uitdagende verdieping voor leraren die werken in het christelijke basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. De tweejarige deeltijdopleiding is praktisch door het behandelen van leervragen uit de eigen schoolorganisatie, is betaalbaar door de vergoeding vanuit de lerarenbeurs en biedt beroepsperspectief door aansluiting op actuele ontwikkelingen in het onderwijs.

 

In het kader van het Actieplan Leraar 2020 kun je in aanmerking komen voor een lerarenbeurs om een opleiding te volgen.

 

Bij de NWO kun je ook een Promotiebeurs aanvragen. Hiermee kun je een promotieonderzoek uitvoeren, dat uitmondt in een proefschrift. Geselecteerde leraren worden 4 jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris.

 

Werken in het onderwijs is prachtig, maar ook wel eens pittig. Soms kun je er behoefte aan hebben om met iemand in gesprek te gaan over thema's waar je in het werk mee te maken hebt. Een aantal gereformeerde onderwijsinstellingen heeft eigen personeelscoaches die je deskundig kunnen begeleiden. Daarnaast werken scholen met externe bureaus die coaching aanbieden.

 

Specialiseren

Je kunt ook je functie verdiepen door je te specialiseren. Je verandert niet van baan, maar je ontwikkelt je in een bepaalde taak, naast je huidige functie. Een voorbeeld hiervan is een taak als remedial teacher. Het signaleren, diagnosticeren en remediëren van ontwikkelings- en leerproblemen van kinderen wordt zowel door de groepsleerkracht gedaan als door de speciale leerkracht. Als remedial teacher heb je kennis en vaardigheden die je moet kunnen inzetten in de extra zorg. Je hebt aandacht voor het oplossen van problemen maar ook aan het voorkomen van problemen en achterstanden.

 

De coach gedragsproblemen is de teamspecialist op het gebied van gedragsproblemen. De specialist lees- en spellingproblemen richt zich op het verbeteren van het leesonderwijs op school en op de dagelijkse aanpak van lees- en spellingproblemen.

 

De specialist creatieve communicatie leert creatieve opdrachten te ontwerpen en in te zetten als middel om leerdoelen te realiseren. Je leert met creativiteit de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind te volgen, te ondersteunen en het sociale klimaat in een klas positief te beïnvloeden.

 

Professionele ruimte

Collegiale gesprekken leveren een belangrijke bijdrage aan de professionele ontwikkeling van leraren en de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. In veel gevallen gaat dat gepaard met lesbezoeken waarna de bezoekende leraar feedback geeft aan de ontvangende leraar. Daarnaast kan intervisie en andere vormen van reflectie en dialoog je helpen bij je eigen professionele ontwikkeling. Voor het laatste kan het Identiteitsplein of in het VO het I&K Netwerk voor bijbelgetrouwe scholen in het voortgezet en hoger onderwijs je inspiratie bieden.