Opleiden in de School (OIDS) werkt

26-01-2017

Aankomende docenten opleiden in de beroepspraktijk is een goed concept. Dat is de conclusie van een langdurig vergelijkend onderzoek van de Rijksuniversiteit in Groningen naar de effecten van Opleiden in de School.

 

Rens Rottier van Driestar Hogeschool stelt de vraag hoe het komt dat dit werkt. Ook binnen Driestar Hogeschool wordt ervaren dat studenten baat hebben bij een leeromgeving waarin de opleiding en de school samenwerken bij het opleiden en verder professionaliseren van beginnende docenten. Lees het hele verhaal.

 

Uitval aan het begin

In Nederland worden leraren opgeleid op lerarenopleidingen binnen hogescholen en universiteiten. Onderdeel van hun studie zijn praktijkstages om het vak van leraar te oefenen in de praktijk. Ondanks deze stages ervaren veel studenten na afronding van de lerarenopleiding een praktijkschok. Juist in hun eerste jaar zijn leraren kwetsbaar en is de kans op uitval en vertrek groot.

 

Om dit te voorkomen is ondertussen een andere vorm van opleiden uitgevonden: Opleiden in de School. De school en de opleiding werken daarin nauw samen en voelen zich samen verantwoordelijk voor de opleiding van aankomende leraren. De bedoeling is om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen door de leraar -zoveel als mogelijk is- in de echte beroepscontext op te leiden.

GPO West Nederland heeft daarvoor sinds 2004 een samenwerking met Hogeschool VIAA.

 

Conclusie onderzoek RUG

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de pedagogisch-didactische vaardigheden van docenten, die op Opleidingsscholen zijn opgeleid en werken, significant beter zijn in vergelijking met docenten die op niet-opleidingsscholen zijn opgeleid en werken. Dit geldt voor zowel de observaties als voor de leerlingpercepties (meetmomenten 1 en 2). Het verschil is in het 2e jaar significant.

 

Docenten in Opleidingsscholen rapporteren significant hogere waardes voor self-efficacy (gevoel van eigen bekwaamheid) in alle meetmomenten vergeleken met docenten op overige scholen. Geen verschil werd gevonden voor werktevredenheid en commitment (toewijding) tussen de docenten die in Opleidingsscholen stagelopen en docenten op niet-Opleidingsscholen. Docenten op Opleidingsscholen rapporteerden meer leermogelijkheden en zeggen meer tevreden te zijn over de kwaliteit van de genoten opleiding en de voorbereiding op het beroep. Alle evidentie wijst in dezelfde richting: docenten profiteren van een leeromgeving waarin de opleiding en de school samenwerken bij het opleiden van aanstaande docenten en het verder professionaliseren van beginnende docenten.

 

Bronnen: Driestar Hogeschool, Rijksoverheid, RUG, VIAA en GPO-WN

 

 

Terug naar vorige pagina