SBO De Werf

 

Samen werken aan onderwijs dat past

 

SBO De Werf is de onderwijsvoorziening voor Gereformeerd Speciaal Basisonderwijs te Amersfoort. Hierin werken twee sbo-scholen samen, namelijk Het Baken en De Drieluik. 

 

De besturen van Stichting SBO De Werf en Vereniging CorDeo Scholengroep werken nauw samen en zijn momenteel met elkaar in gesprek om te komen tot een fusie per 1 augustus 2017. Binnen CorDeo scholengroep wordt, net als binnen De Werf, met bevlogenheid, betrokkenheid en enthousiasme door ruim 380 medewerkers aan meer dan 3100 leerlingen christelijk onderwijs gegeven, verspreid over 17 schoollocaties. De scholen van De Werf en CorDeo bieden onderwijs vanuit de evangelische en gereformeerde grondslag.

 

CorDeo scholengroep bestaat sinds 1 januari 2017 als gevolg van een fusie van de verenigingen HAAL en Veluwe Plus. De vereniging handelt vanuit het motto ‘leren in vertrouwen’ en heeft tot doel elke leerling goed onderwijs te geven: gevoed door de Bijbel als levend water, ontdekken kinderen hun talenten en groeien zij in het licht van Gods liefde

 

 

Het Baken

Het Baken biedt onderwijs aan leerlingen die moeilijk lerend zijn in de leeftijd van 4-12 jaar. Deze leerlingen hebben bij hun leerontwikkeling meer begeleiding en ondersteuning nodig. De leerstof wordt in kleine stappen en overzichtelijk aangeboden. Vaak is er daarnaast extra begeleiding nodig bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. De groep 4-6 jarigen is een groep voor Jonge Kinderen, waarvan onderwijs en ondersteuningsbehoeften vaak nog bepaald moeten worden. 

 

Ambities van Het Baken: Verbreding/verdieping naar leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van spraak-taalproblemen. Het aanbod van de zaakvakken binnen de school vindt plaats op thematische wijze, waarbij veel aandacht is voor woordenschatontwikkeling. Vergroten van kennis van en sturing geven aan groepsprocessen door leerkrachten. Borging van het aanbod op het terrein van sociale weerbaarheid van de leerlingen. Vergroten van de opbrengstgerichtheid in het onderwijs.

 

De Drieluik

De Drieluik biedt onderwijs aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij het reguleren van hun gedrag. De meeste leerlingen beschikken over een gemiddelde intelligentie. Onze leerlingen krijgen bij hun leren, concentratie, planning en structuur meer begeleiding en ondersteuning. Vaak is er ook meer begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

Ambities van De Drieluik: Verbreding/verdieping naar leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag, zodat een verwijzing naar een cluster 4-voorziening voorkomen kan worden. Vergroten van kennis van en sturing geven aan groepsprocessen door leerkrachten. Borging van het aanbod op het terrein van sociale weerbaarheid van de leerlingen. Vergroten van de opbrengstgerichtheid in het onderwijs. Meer gedragsspecialisten in het team van De Drieluik.

 

In ons onderwijs stellen we de onderwijsbehoeften van onze leerlingen centraal en formuleren we doelen waar we met de leerlingen in de groep aan werken. Dit doen we systematisch, transparant en vanuit positieve aspecten en waardering voor wat het kind kan. De basis hiervoor is een veilig en voorspelbaar pedagogisch klimaat. 

 

Terug naar vorige pagina