Vacature

Directeur IKC Maxima

32-40 uur (0,8-1,0 fte)

PCBO Leeuwarden eo - IKC Maxima - Leeuwarden

Werkzaamheden

IKC Máxima is een van de zestien scholen van PCBO Leeuwarden en omstreken. IKC Máxima ligt in de wijk Zuiderburen in Leeuwarden. In het IKC wordt nauw samengewerkt met kinderopvangorganisatie Sinne. De IKC-vorming is volop in ontwikkeling. IKC Máxima is een grote school met 340 kinderen. Het onderwijs wordt gegeven door 32 leerkrachten en onderwijsondersteuners (ruim 21 fte). Het team is relatief jong en gedreven: ‘samen zetten we de schouders eronder’.
 
Het onderwijs is georganiseerd in een onderbouw en een bovenbouw met een coördinator die de betreffende bouw aanstuurt. Het totale IKC wordt geleid door een directeur. De school kent een MR en een ouderraad. De ouderbetrokkenheid is groot in de school en ouders helpen actief mee in het organiseren van activiteiten die in en om het IKC plaatsvinden.
 
Het onderwijs
IKC Máxima is een open school voor christelijk onderwijs. Optimale individuele ontplooiing geldt voor het IKC als basisbeginsel. De leerkrachten werken volgens een onderwijsprincipe dat zich met hoge verwachtingen richt op de mogelijkheden van het kind. De onderwijsresultaten zijn goed en er heerst een prettig leer- en leefklimaat in de school. Het IKC is trots op de structuur en de rust die er is en op het pedagogisch klimaat. Ieder kind wordt gezien en doet er toe. 
 
Het onderwijskundig klimaat is gericht op de brede ontwikkeling van de talenten van ieder kind op zowel cognitief als creatief vlak. Het IKC profileert zich met de pijlers: bewegen en natuur & gezondheid. Kinderen wordt geleerd goed voor zichzelf, goed voor de ander en goed voor de wereld om hen heen te zorgen. ‘Er is meer dan ik’ is daarbij uitgangspunt. In het IKC werken vakleerkrachten sport en bewegen en er is expertise en maatwerk in het IKC aanwezig op het gebied van taal, rekenen, gedrag, jonge kind en begaafdheid. Het IKC maakt gebruik van het programma Rots en Water.
 
Kwaliteiten in het IKC
De betrokkenheid van het team bij de kinderen is hoog. Het IKC is een open leer- en leefgemeenschap. Er heerst een fijne sfeer en de omgang met elkaar is informeel. De pedagogische kernwaarden plezier, eigenaarschap en veiligheid vormen de bouwstenen voor het onderwijs en de ambities van het IKC. De onderwijskwaliteit is op orde en het team is gemotiveerd om vorm en inhoud te geven aan verdere samenwerking en het voeren van de professionele dialoog.
 
Uitdagingen
De indeling en de organisatie van het IKC (een onder- en een bovenbouw die ook letterlijk op de begane grond en verdieping zijn gesitueerd) zorgt voor een tweedeling in het team. Het team wil graag dat er meer eenheid komt en dat er meer onderling overleg plaatsvindt. Het is belangrijk om de focus op de IKC-vorming te behouden. Communicatie is een punt van aandacht op meerdere fronten zowel binnen het team als naar de ouders als naar de samenwerkingspartners. Het team wil daarom graag de (onderlinge) professionele dialoog versterken waarvan het geven en ontvangen van feedback één van de aandachtspunten is.

Wat wij vragen

IKC Máxima heeft een directeur nodig die het team begeleidt en op koers houdt betreffende schoolontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de Stichting. Een directeur die het team ondersteunt in het voeren van de professionele dialoog en het geven van feedback en daarin het goede voorbeeld geeft. Hij of zij geeft het team vertrouwen en stimuleert de onderlinge samenwerking. De directeur weet een klimaat te scheppen waarin kinderen, team en ouders zich gewaardeerd en gekend weten. Hij of zij is zich er bewust van dat het belangrijk is om steeds in contact te zijn met alle betrokkenen in en om de school. De directeur houdt de afgesproken ontwikkelingen vast, communiceert duidelijk en is transparant: ‘je zegt wat je doet en je doet wat je zegt’.
 
Onderwijskundig is hij of zij in staat met het team een duidelijke visie te ontwikkelen en de lijnen uit te zetten en vervolgens deze ontwikkelingsrichting vast te houden. Een coachende en stimulerende stijl van leidinggeven is daarbij essentieel. Als boegbeeld van de school is de directeur in staat de sterke kwaliteiten die dit IKC heeft uit te dragen naar de diverse belanghebbenden. Ondersteunend daarbij zijn de pijlers Handelingsgericht en Oplossingsgericht werken.

Wat wij bieden

PCBO Leeuwarden e.o. is een stichting voor primair onderwijs waar zijn, zien en gezien worden uitgangpunt van het handelen is. In onze organisatie is een informele sfeer en zijn we bereikbaar voor elkaar. Er zijn korte lijntjes naar het bestuursbureau en samen werken we aan mooi en goed onderwijs voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Als directeur van IKC Máxima bieden we je een benoeming aan voor onbepaalde tijd voor 0,8 tot 1,0 fte. De functie van directeur is gewaardeerd conform CAO PO in schaal D-12.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel