Vacature

Lid Raad van Toezicht (Financiën en ICT)

Marnix Academie - RvT - Utrecht

Werkzaamheden

De Raad van Toezicht van de Marnix Academie zoekt een nieuw lid met kennis van en ervaring op het gebied van financiën en ICT. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. In juni 2022 ontstaat een vacature vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van één van de leden. 
 
De Marnix Academie in Utrecht is een zelfstandige, gespecialiseerde hogeschool met een open christelijke identiteit met circa 1500 studenten en 200 medewerkers. De Marnix Academie richt zich op de opleiding en voortgezette professionalisering van leraren in het basisonderwijs en andere onderwijssectoren en de ondersteuning van scholen in hun ontwikkeling. Daartoe verzorgt de hogeschool opleidingen op ad-, bachelor- en master-niveau alsmede posthbo- en maatwerkopleidingen en advies aan het scholenveld.
 
In het Marnix Innovatie Centrum wordt praktijkgericht onderzoek verricht door lectoren en kenniskringen.
Het Marnix Onderwijscentrum verzorgt de activiteiten die niet voor een directe rijksbekostiging in aanmerking komen en door deelnemers en opdrachtgevers worden bekostigd. Om haar doelstelling te realiseren participeert de Marnix Academie in samenwerkingsverbandenmet diverse hogescholen en universiteiten.
 
De Marnix Academie wordt in stand gehouden door de Stichting Protestants-christelijk HBO Utrecht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht is samen met het College van Bestuur verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen.
 
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden. Een lid wordt benoemd voor drie jaar en kan maximaal twee maal worden herbenoemd: één maal voor drie jaar en één maal voor twee jaar. De Raad van Toezicht komt ongeveer vijf maal per jaar bijeen in het gebouw van de Marnix Academie. Daarnaast vindt jaarlijks een werkbezoek plaats aan de Marnix Academie en nemen leden van de Raad deel aan andere activiteiten die het zicht van de Raad op de Marnix Academie vergroten.
De Raad van Toezicht heeft voor zijn samenstelling een profielschets opgesteld.

Wat wij vragen

Op basis van het gewenste profiel en de huidige samenstelling zoeken wij een lid met kennis van en ervaring op het gebied van financiën en ICT, bij voorkeur (mede) opgedaan in het hoger beroepsonderwijs. Dit lid zal deel uitmaken van de Auditcommissie.

Wat wij bieden

Voor de bezoldiging van toezichthouders geldt de Wet Normering Topinkomens, zoals uitgewerkt in de Regeling Bezoldiging topfunctionarissen OCW sectoren. De Raad van Toezicht heeft een reglement voor zijn werkzaamheden opgesteld alsmede een toezichtkader.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel