Vacature

Voorzitter College van Bestuur VCO Oost-Nederland

32-40 uur (0,8-1,0 fte)

VCO Oost-Nederland - bestuurscentrum - Enschede

Werkzaamheden

Als eenhoofdig college van bestuur van stichting VCO Oost-Nederland geeft u vanuit een gedeelde visie verder vorm aan de ingeslagen koers en uitdagingen voor de komende periode, zoals  samenwerking met partners in de regio, goed werkgeverschap en ouderbetrokkenheid en demografische krimp. Om te komen tot een duidelijke stip op de horizon start u als bestuurder van deze ondernemende organisatie met een traject om de missie en visie te herijken. Bij die opdracht hoort ook het opnieuw en eigentijds articuleren van de identiteit en waarden van VCO in een herkenbaar profiel van de stichting. Deze actualisering van het profiel geeft richting aan de vele ontwikkelingen die er spelen. 
 
U geeft ruimte aan de eigenheid van de scholen en bewaakt tegelijk de gezamenlijkheid vanuit VCO. U formuleert doelen en bewaakt de bestuurlijke afstemming. Vanuit deze stichtingsbrede afspraken stimuleert u persoonlijke ontwikkeling en professionele standaarden. U bent een benaderbare bestuurder en een sterke netwerker. En u hanteert een stijl die passend is bij de informele maar wel professionele cultuur. In de regio bent u het gezicht van VCO, u vertegenwoordigt een herkenbaar en onderscheidend geluid. Daarbij zoekt u actief de samenwerking met de collega besturen in de regio. Voor de directeuren en het bestuurscentrum bent u een gesprekspartner waar het gaat om goed onderwijs en een beleidsrijk strategisch plan voor de komende jaren. 
 
Informatie over de organisatie
VCO Oost-Nederland is een organisatie voor onderwijs én opvang met 14 scholen voor christelijk basisonderwijs en kindcentra in de gemeenten Enschede, Losser, Haaksbergen en Berkelland. Alle VCO-scholen hebben een eigen profiel, traditie en leerconcept. Dagelijks verwelkomen de scholen gezamenlijk ruim 2600 leerlingen. Meer dan 260 medewerkers bieden hen een veilige, fijne plek en de ruimte om te leren, te spelen en zichzelf te zijn. VCO staat open voor iedereen. 
 
Vertrouwde waarden en normen, die voortkomen uit de open christelijke cultuur, zijn de bron waaruit gewerkt wordt. Centraal staan respect, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid en veiligheid. De aanpak van de scholen past bij organisatiebreed gedeelde uitgangspunten en doelen: Gewoon goed onderwijs, Vernieuwend onderwijs, Beter worden en jezelf uitdagen en tot slot Samenwerken. Dit zijn de generieke beleidsuitgangspunten van VCO, zoals vastgelegd in het strategisch beleidsplan. 
 
Binnen VCO is een heldere scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie. De bestuurlijke functie is belegd bij een voorzitter college van bestuur, die als bevoegd gezag fungeert. De raad van toezicht fungeert als toezichthouder op de voorzitter college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen VCO. De voorzitter college van bestuur heeft bevoegdheden gemandateerd aan de directeuren van de 14 scholen. De directeuren van de scholen zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de daarin te maken keuzes. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Via de medezeggenschapsstructuur oefenen ouders en personeelsleden invloed uit op de besluitvorming. 

Wat wij vragen

Competenties en vaardigheden
 • Verbindend en strategisch; U betrekt alle stakeholders actief bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. In samenwerking met alle geledingen herijkt u het profiel en de strategie van VCO en werkt deze uit.
 • Governance; u hebt een goed oog voor de onderlinge verhoudingen in de organisatie en biedt waar nodig duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.
 • Onderwijskundig; u bent een inhoudelijk gesprekspartner voor directeuren, stafmedewerkers en partners over onderwijskwaliteit en ontwikkeling.
 • Persoonlijk; u werkt graag in een mensgerichte en warme organisatie, waar professionaliteit en taakgerichtheid samengaan met een informele manier van omgaan met elkaar. U bent sterk in praktische oplossingen en samenwerken.
 • Samenwerking; u profileert VCO Oost-Nederland in de regio en behartigt de belangen van de organisatie in de (nauwe) samenwerking met partners. U bent in staat om zich in korte tijd in te werken in het netwerk van externe stakeholders van VCO.
 • Communicatie: u bent toegankelijk, open, transparant en representatief, u bent echt het boegbeeld van VCO.
Functie-eisen
 • U hebt aantoonbare bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in het primair onderwijs.
 • U beschikt over aantoonbare kennis van en expertise op het gebied van onderwijs en onderwijskwaliteit in het primair onderwijs.
 • U kunt samen met de kinderen, ouders, medewerkers en andere belanghebbenden van de organisatie vormgeven aan toekomstbestendig christelijk basisonderwijs. 
 • U beschikt over academisch werk- en denkniveau. 

Wat wij bieden

 • Een uitdagende bestuursfunctie bij een warme organisatie waar medewerkers zich gewaardeerd voelen en de lijntjes onderling kort zijn.
 • Een functie binnen een lerende organisatie, waarin u vanuit een (financieel) gezonde basis in uw rol kunt bijdragen aan toekomstgericht onderwijs. 
 • Een stevig fundament en volop kansen om de organisatie verder te ontwikkelen.
 • Bekwame en betrokken medewerkers waarmee het goed ‘sparren’ is. 
 • Een betrokken raad van toezicht gericht op kansen en ontwikkeling met als basis de Code Goed Bestuur PO en de Code Goed Toezicht.
 • Een inhoudelijk en inspirerende omgeving in de mooie regio Enschede.
 • Schaal €6737 - €8697 | B4 cao PO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel