Vacature

Directeur basisonderwijs

32-40 uur (0,8-1,0 fte)

PCPO Barendrecht & Ridderkerk - CBS De Bongerd - Ridderkerk

Werkzaamheden

Voor CBS De Bongerd in Ridderkerk zijn wij per 1 januari ‘23 op zoek naar een enthousiaste en ondernemende directeur! 
 
CBS De Bongerd is een open christelijke school in de wijk Ridderkerk-Drievliet. Momenteel zitten er op CBS De Bongerd 255 leerlingen. De prognose voor de komende jaren is dat dit aantal zal groeien. Dit kan van invloed zijn op zaken als klassenindeling, werkdruk bij leerkrachten en huisvestingsproblematiek. De directeur dient hier een strategische visie voor te ontwikkelen.
 
Onze missie is 'Growing together'.
Het succes van het werk van onze school valt of staat met een veilig en uitnodigend, positief pedagogisch klimaat. Vanuit deze visie bouwen we nadrukkelijk aan een vertrouwensrelatie tussen kind, leerkracht en ouders. Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem, waarbij  onderwijs op maat wordt gegeven volgens het Doordacht Passend Leren Model (DPL). We leren de kinderen eigen verantwoordelijkheid te dragen, eigen keuzes te maken en zelfstandig te werken. Door de gevolgen van Corona moet op dit onderdeel extra worden geïnvesteerd. De samenwerking met ouders, MR, Activiteitencommissie en externe deskundigen staat bij ons hoog in het vaandel. Stichting Kinderopvang Ridderkerk (SKR) heeft een peuterspeelgroep en BSO in het gebouw en samen zijn we op weg naar een IKC. Als toekomstig directeur ben je intensief betrokken bij de vormgeving hiervan. Als startend IKC werkt de directeur nauw samen met de manager van SKR om de visie te verstevigen en verbreden.  
 
De leerlingen en het team
Op CBS De Bongerd werken 30 medewerkers in vaste dienst. Het team bestaat uit leerkrachten, twee intern begeleiders, twee bouwcoördinatoren, een native speaker, een plusleerkracht, een leerkracht voor bewegingsonderwijs, onderwijsassistenten, een conciërge en een administratief medewerker.  Er is een ICT- coördinator  en één van de leerkrachten is schoolopleider (begeleidt de stagiaires). Daarnaast zijn er twee rekenspecialisten op school, een taal/ leesspecialist, een specialist jonge kind, een W&T coördinator  en een leerkracht met Master SEN op school. Hiernaast zijn er regelmatig stagiaires werkzaam binnen de school. De bouwcoördinatoren vormen samen met een van de IB ’ers en de directeur het managementteam (MT).

Wat wij vragen

Wij zijn op zoek naar een coachende leider die oog heeft voor de kwaliteiten van het team, zich bij hen betrokken voelt, communicatief vaardig is en toegankelijk voor leerlingen en ouders. De afgelopen periode zijn er op onderwijskundig gebied ontwikkelingen in gang gezet die vragen om een borgingsproces.
 
De directeur...
 • onderschrijft de beginselen van het christelijk onderwijs vanuit een christelijke achtergrond en borgt de herkenbare christelijke identiteit van de school;
 • is in het bezit van het schoolleidersdiploma of bereid deze te behalen;
 • is doelgericht, bezit zelfkennis, kan het eigen handelen reflecteren;
 • heeft een duidelijke visie op professioneel handelen die aansluit bij de school en weet een positief pedagogisch klimaat te scheppen;
 • spreekt mensen aan op hun handelen en stuurt op resultaten door mensen in hun kracht te laten staan;
 • is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs;
 • adviseert het bestuur over de te ontwikkelen beleidsdoelen ten aanzien van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs;
 • heeft inzicht in vraagstukken die zich op diverse terreinen in het onderwijs en de kinderopvang en de breedte- en diepteondersteuning van kinderen afspelen;
 • heeft een helikopterview;
 • handhaaft en versterkt een stabiel werkklimaat binnen de school, waardoor leerkrachten zich maximaal kunnen wijden aan kinderen en lesgeven en waar de directeur, indien nodig, achter hen staat;
 • is een teambuilder die kennis en vakmanschap combineert met humor, inzet en creativiteit;
 • is een stimulerende kracht met betrekking tot de verschillende schoolontwikkelingen en het team leerproces;
 • is ondernemend en weet de school naar buiten toe te profileren;
 • heeft affiniteit met lesgeven en is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de groepen.

Wat wij bieden

De Bongerd is een school van stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk. PCPO is een sterke, financieel gezonde organisatie met gedreven en deskundige medewerkers. Daarnaast is het een lerende organisatie: op allerlei niveaus zijn medewerkers in beweging om hun bekwaamheid steeds verder te ontwikkelen en aan te scherpen. Onder leiding van de interim directeur-bestuurder wordt, vanuit vertrouwen en verbinding, gewerkt aan meer ruimte voor onderwijskundige innovatie en onderlinge samenwerking, leren van elkaar. Aandacht voor de ontwikkeling van de talenten van leerlingen en medewerkers is daarbij van groot belang. Zo wil PCPO ruimte geven aan de scholen en de kwaliteiten van individuele medewerkers hierbij inzetten. 
 
In een directieberaad werken de directeuren samen aan de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2018-2022: “Krachtig in geloofwaardig onderwijs”. Zij worden daarbij ondersteund vanuit een kundig  bestuursbureau met 11 medewerkers. Vanuit verschillende leerteams worden 4 pijlers uitgewerkt: onderwijs, leiderschap, vitaliteit en communicatie. Komend schooljaar wordt met elkaar het strategisch beleidsplan 2023-2027 vormgegeven met als vertrekpunt het huidige plan. Alle geledingen van de school worden hierbij betrokken vanuit de gedachte dat gezamenlijke denkkracht zorgt voor de beste input voor de toekomst van ons onderwijs. Vanuit verbinding het beste onderwijs creëren. Met elkaar geven we de gemeenschappelijke missie en doelen voor de komende 4 jaar vorm. Er wordt uitgegaan van eigenaarschap en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kinderen het beste van zichzelf te laten ontwikkelen (vanuit intrinsieke motivatie) om uiteindelijk te kunnen worden wie ze zijn.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel