Vacature

Directeur basisonderwijs

32-40 uur (0,8 - 1,0 fte)

PCPO Barendrecht & Ridderkerk - CBS De Fontein - Ridderkerk

Werkzaamheden

Wij zoeken een directeur voor CBS De Fontein in Ridderkerk per 1 januari 2023. Word jij ervaren als een daadkrachtige en besluitvaardige directeur en heb je respect voor de professionaliteit van de teamleden? Ben je een bruggenbouwer zonder tunnelvisie en ben je een echte borger die inspeelt op de resultaten van ons onderwijs, waarbij je ‘hard op de inhoud, maar zacht op de relatie’ bent, solliciteer dan direct!
 
CBS De Fontein
Onze school is een moderne, open christelijke basisschool van stichting PCPO, waar een vertrouwde en veilige sfeer heerst in een nieuw schoolgebouw. Vanuit deze vertrouwde en veilige sfeer ondersteunen onze leerkrachten de kinderen in hun leer- en  ontwikkelingsproces. Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem, waarbij er onderwijs op maat wordt gegeven door aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Met het team geven wij ons onderwijs vorm middels onderwijsplannen. Hierin staat de schoolpopulatie met onderwijsbehoeften centraal. Binnen de zorgstructuur gaan wij uit van verschillen tussen kinderen. Het succes van het werk op onze school valt of staat met een veilig en uitnodigend, positief pedagogisch klimaat, waarin rust, regelmaat en structuur duidelijk nodig zijn.
 
Onze missie ‘Samen leven, samen leren met hart, hoofd en handen’ geeft aan dat wij meer willen dan de kinderen alleen de hoofdvakken te leren. Wij leren met ons hart.
 
CBS De Fontein is een christelijke basisschool. We willen de kinderen vertrouwd maken met de Bijbelse boodschap en deze proberen te vertalen naar de tijd waarin we leven. We voeden niet op tot geloof, maar handelen vanuit het geloof. De Bijbel leert ons elkaar lief te hebben, zorg te dragen voor onze naaste en op te komen voor de zwakken. We hebben respect voor elkaar; ongeacht ras, godsdienst of cultuur.
 
Wij leren met ons hoofd. Het hoofd staat symbool voor denken, kennis en inzicht opdoen, uitgedaagd worden en informatie verwerken. Elk kind leert op zijn eigen manier en niveau en dagen we uit om het maximaal haalbare te presteren.
 
Wij leren met onze handen. We vinden het belangrijk dat kinderen creatief uitgedaagd worden door ze te laten tekenen, knutselen, musiceren en uitbeelden. Ook op die gebieden liggen talenten, die we willen laten ontplooien.
 
Op CBS De Fontein  werken we met Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO) en werken we daarbij groepsplanloos, als sleutel tot succes voor de kinderen die onze school bezoeken. Dit wordt vormgegeven in een cultuur, waarin van en met elkaar leren centraal staat. Ook de samenwerking met ouders, MR, OC en externe deskundigen vinden wij van groot belang. Belangrijk is de samenwerking  met de peuterspeelzaal en de BSO van Stichting Kinderopvang Ridderkerk (SKR) binnen ons gebouw, om in de komende jaren IKC Bolnes te vormen.
 
De leerlingen en het team 
Het team bestaat uit 30 medewerkers. De samenstelling van het team bestaat uit o.a. leerkrachten, een intern begeleider (IB), twee conciërges, een administratief medewerker, twee bouwcoördinatoren, onderwijsassistenten een een aantal vrijwilligers. Hiernaast zijn er regelmatig stagiaires werkzaam binnen de school. Door allerlei factoren kan het soms een uitdaging zijn, alle groepen een structurele leerkracht aan te bieden en de groepsgrootte niet te groot te laten worden. Als directeur is het jouw verantwoordelijkheid hier passende oplossingen voor te vinden. Momenteel bestaat CBS De Fontein uit ongeveer 330 leerlingen. De prognose voor de komende jaren is dat dit aantal zal groeien. Dit kan van invloed zijn op zaken als klassenindeling, inzet van leerkrachten en huisvesting. De directeur dient hier een strategische visie voor te ontwikkelen.

Wat wij vragen

Functieprofiel:
De leidinggevende kwaliteiten van de schoolleider zijn cruciaal in het kader van de relatie tussen onderwijskwaliteit en de identiteit van de school. Daarbij is het van groot belang, dat de  wisselwerking tussen leidinggevende en team goed is. Optimale samenwerking, open communicatie, contactuele eigenschappen, oog hebben voor het team en duidelijke besluitvormingsprocedures leiden daarbij tot vruchtbare resultaten. Daarnaast vraagt de huidige tijd dat de onderwijskundige leider zichtbaar en daadkrachtig is en daarbij een verbinder die van doorpakken houdt.  Dit komt onder andere tot uiting in het planmatig werken aan schoolontwikkeling (waaronder kwaliteitszorg), waarbij ook  een duidelijke rol voor het team is weggelegd.
 
De school staat in Ridderkerk Bolnes. Het is een gezonde en groeiende school. De leerlingpopulatie is een afspiegeling van de wijk Bolnes en de randgemeente Rotterdam uit de wijken IJsselmonde en Beverwaard.  Als directeur heb je affiniteit met de doelgroep. Je bent geduldig, straalt rust uit, voelt je betrokken bij de school en bent enthousiast. Daarnaast ben je zichtbaar en spreek je de taal van de ouders, teamleden en kinderen. 
 
We vatten wezenlijke taken van onze schoolleider samen in drie kernbegrippen: verbinden, sturen en ondersteunen. Het gaat om het zien van grote lijnen, integraal verbinden, open communicatie, doelgericht werken, sturen op afspraken en resultaten (o.a. door klassenbezoeken en nagesprekken) en ondersteunen/coachen op maat, want de jonge leerkracht heeft andere begeleiding nodig dan de zeer ervaren collega. De uitvoering van deze kerntaken maakt, dat de leidinggevende vertrouwen genereert waarbij hij/zij met belangstelling voor en ervaring met de dagelijkse praktijk van de leerkracht en dienstbaarheid aan het team als motiverend en ondersteunend wordt ervaren. 
 
Naast deze wezenlijke taken op schoolniveau heeft de directeur ook bovenschoolse taken en verantwoordelijkheden. De kwaliteit van de schoolleider doet er toe. We willen een competente leidinggevende die zich continu professionaliseert, net zoals het team van CBS De Fontein.  
 
Persoonskenmerken / De opdracht van de directeur:
 • Beschikt over specifieke leidinggevende competenties betreffende het aansturen van een school in de wijk Bolnes Ridderkerk en randgemeente Beverwaard Rotterdam. Je hebt sterke affiniteit met de doelgroep. Je bent geduldig, straalt rust uit, voelt je betrokken bij de school en bent enthousiast.
 • Beschikt over specifieke leidinggevende kwaliteiten om de opbrengsten te verhogen, zicht hebben op de resultaten en deze weten te borgen samen met IB en het team. Je bent een daadkrachtige leider, die als dat nodig is duidelijk communiceert, transparant is en op een open en positieve manier het team tegemoet treedt. Je weet de juiste vragen te stellen, bent geïnteresseerd en toont nieuwsgierigheid.
 • Het kunnen implementeren van ons onderwijsconcept, het borgen van afspraken, verantwoordelijkheden neerleggen waar ze horen en mensen aanspreken en in hun kracht zetten. Zo zal de nieuwe directeur bekend moeten zijn met ontwikkelingen rond de brede school en het vormen van een IKC.
 • Je bent er voor iedereen, empathisch, doortastend, laagdrempelig, een verbinder. Je kan humor waarderen en biedt een luisterend oor, waarbij je graag interactie hebt met medewerkers, de kinderen en ouders. Je weet mensen te enthousiasmeren en maakt het bereiken van doelen gemakkelijker door duidelijk het beoogde effect aan te geven, een positieve instelling ten opzichte van het werk tot stand te brengen en onder teamleden een sterke wil om te slagen te creëren. Daartoe ben je iemand die vertrouwen geeft en zorgt dat iedereen zich gewaardeerd en gekend voelt, maar ook iemand die kan reflecteren op eigen handelen en die van de medewerkers.
 • Je bent een borger, die stuurt op verantwoordelijkheden in de lijnorganisatie. Je stelt duidelijke prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten, en houdt toezicht op het halen van de doelstellingen. Je kunt onze schoolorganisatie  leiden binnen de gedragen missie en visie, waarin een goede balans is in eigenaarschap (lijnorganisatie). Je geeft daartoe een duidelijke richting aan het team, neemt de leiding op je, stuurt aan op borging en zet mensen terug in hun verantwoordelijkheden.
 • Het kunnen profileren van de school binnen de wijk.
 • Het integraal verantwoordelijk zijn voor het in de volle breedte borgen en verhogen van de kwaliteit van CBS De Fontein waarvan de scholing van het personeel, de ontwikkeling en actualisering van de inhoud van het onderwijs , alsmede de totale bedrijfsvoering en het (integrale) resultaat deel uit maken. Je stelt daartoe hoge eisen aan eigen prestaties en aan die van anderen.
 • Het gefaseerd opbouwen van het IKC.
 • Anticiperen op de krapte van de arbeidsmarkt met medewerkers voor de klas.
Je gaat als directeur van CBS De Fontein met een gemotiveerd team werken aan het motto van de school; ‘’’Samen leven, samen leren met hart, hoofd en handen.’’, met het schoolplan 2020-2024 met de stuurgroepen als leidraad. 
 
Je weet goed hoe je de ingezette koers kan consolideren en daarnaast kan je deze ook borgen. Je bent een ‘bruggenbouwer’. Je besteedt aandacht aan een stevige profilering van de school richting de verschillende samenwerkingspartners en je blijft werken aan de goede naam van de school waardoor het leerlingenaantal stabiel blijft en daarmee dit krachtige team.
 
Leiderschapspraktijken 
Je werkt vanuit de vernieuwde beroepsstandaard voor schoolleiders PO. Voor CBS De Fontein zijn de volgende leiderschapspraktijken een wens. 
 
Ontwikkelen van de organisatie
 • Deze leiderschapspraktijk richt zich op de inrichting van de school als een professionele organisatie. Dit doet de schoolleider door het ontwikkelen en uitvoeren van integraal beleid gericht op het in samenhang afstemmen van doelen, middelen en tijdpad. De schoolleider dient daarbij ervoor zorg te dragen dat het schoolbeleid afgestemd is met het strategisch beleid van het bestuur. Dit vereist goede samenwerking en onderling vertrouwen tussen de schoolleider en het bestuur. Daarnaast is het voor de ontwikkeling van de school als organisatie van belang dat de schoolleider samenwerking, kennisdeling en gedeelde besluitvorming stimuleert. Maar ook het versterken van de professionele cultuur en het onderling vertrouwen binnen het team. Op deze manier zorgt de schoolleider ervoor dat de school een professionele gemeenschap is waar het goed werken en leren is voor leraren en onderwijsondersteunend personeel. 
Investeren in goede relaties met de omgeving
 • Deze leiderschapspraktijk richt zich op het opbouwen, onderhouden en verder ontwikkelen van goede relaties met ouders, de verdere samenwerking met SKR, de wijk, gemeenten en zorginstellingen. Relaties die gebaseerd zijn op begrip, wederzijds vertrouwen en respect. Dit is belangrijk voor scholen om de optimale ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. 
Persoonlijk leiderschap 
 • Beschikt over persoonlijke kwaliteiten die helpen om de leiderschapspraktijken vorm te geven. Kent eigen sterktes en zwaktes en kan persoonlijke kwaliteiten benutten. Kan reflecteren op eigen handelen en openstaan voor feedback. Kan het ‘innerlijk kompas’ toetsen door middel van zelfreflectie en gesprek met anderen. Onderscheiden worden cognitieve, sociale, psychologische en zingevende kwaliteiten.
Kennis en ervaring 
 • De nieuwe directeur heeft ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie binnen een organisatie van professionals. Hoewel het de voorkeur geniet, hoeft de nieuwe directeur geen specifieke ervaring te hebben in het PO-onderwijs. 
 Motivatie 
 • In gesprekken met jou maak je duidelijk dat je bewust kiest voor de opdracht op deze school en voor deze specifieke doelgroep. Je wilt onderdeel zijn van een hecht schoolteam en meewerken aan de professionele groei van het team en de realisatie van de ingezette koers. Je vindt het belangrijk ouders bij de ontwikkeling van hun kind en de school te betrekken. Educatief partnerschap met ouders is voor jou belangrijk, evenals intensieve samenwerking met de netwerkpartners. 
Werk- en denkniveau en opleiding 
 • Onze nieuwe directeur heeft een HBO/WO werk- en denkniveau en is geregistreerd als schoolleider in het schoolleidersregister of is bereid zich te gaan registreren.

Wat wij bieden

Wij bieden de directeur 

 • een enthousiast, professioneel en hecht team, dat haar kracht kent en tegelijkertijd wil blijven verbeteren;
 • een school waar aandacht is voor elkaar;
 • een  nieuw schoolgebouw, waarin ook SKR is gehuisvest met een peuterspeelzaal en BSO;
 • een leeromgeving met een goede zorgstructuur, waarbij de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staan;
 • ondersteuning door het bovenschools management en bestuurskantoor;
 • een team van collega-directeuren die elkaar graag inspireren en van elkaar leren;
 • ruimte voor bestaande ontwikkelingen die met nieuwe initiatieven verbeterd kunnen worden;
 • een volledig ambulante functie.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel