Vacature

Lid Raad van Toezicht (financiën)

KS Fectio - RvT - Houten

Werkzaamheden

De Katholieke Scholenstichting Fectio zoekt per 1 januari 2023 een algemeen lid voor de Raad van Toezicht met een financieel-economische achtergrond.
 
De Raad van Toezicht (RvT) vervult haar rol vanuit het motto 'Toezien in betrokkenheid'. De RvT zoekt een lid dat kan bogen op een ruime maatschappelijke ervaring en over kennis en ervaring met complexe organisaties. Naast haar toezichthoudende taken heeft zij ook een (ongevraagd) adviserende rol richting de bestuurder en is zij werkgever van de bestuurder.
 
De RvT houdt toezicht op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid met een goede balans tussen waardengedreven- en resultaatgericht toezicht. De RvT benadert de school als waardegemeenschap die zich kenmerkt door gedeelde waarden, een specifieke identiteit en een inhoudelijke richting. De RvT ziet toe op de ontwikkeling en invulling van die inhoudelijke richting  en op de kwaliteit van de discussie hierover. De RvT denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.
 
Takenpakket
 • De RvT ziet erop toe dat het vastgestelde beleid conform de vastgestelde beleidsafspraken wordt uitgevoerd;
 • De RvT benadert de gevolgde procesgang vanuit strategisch perspectief en onderhoudt intensief contact met de bestuurder;
 • De RvT geeft er blijk van vanuit meerdere invalshoeken toezicht te houden door ook proactief richting andere geledingen (zoals scholen en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) te acteren;
 • Binnen de RvT is een open, positief-kritische houding naar elkaar en naar de bestuurder;
 • Zelfreflectie en regelmatig evalueren van het eigen functioneren is een periodiek terugkerend onderwerp op de RvT-agenda.
Katholieke Scholenstichting Fectio heeft 12 basisscholen en Onderwijs 10-14 onder haar bestuur. Er zijn ongeveer 270 medewerkers werkzaam en het aantal leerlingen bedraagt circa 2800. De scholen zijn gesitueerd in  Houten, Schalkwijk, ’t Goy, Bunnik, Odijk en Werkhoven.
 
Het management bestaat uit de bestuurder en de 12 schooldirecties, die tevens elk een integrale verantwoordelijkheid voor hun eigen schoolorganisatie kennen.
Tezamen vormen zij een directieteam dat wordt ondersteund door een bestuursbureau met secretariaat en verschillende beleidsmedewerkers (P&O, salarisadministratie, onderwijs en kwaliteit, huisvesting, ict, control en financiën). 

Wat wij vragen

Profieleisen 
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met waardegericht toezicht en het proces dat naar deze vorm van toezicht leidt;
 • Betrokken bij de stichting en het primair onderwijs en op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs om kansen en risico’s in te kunnen schatten;
 • Onafhankelijk (zonder zakelijk of persoonlijk belang, vrij van last en ruggespraak en geen nauwe persoonlijke bindingen met de bestuurder of met personeelsleden van de organisatie);
 • Evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de bestuurder en het stellen van de juiste en scherpe vragen. Constructief in de verhouding bestuurder-toezichthouder;
 • Brede maatschappelijke belangstelling;
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexere organisaties;
 • Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • Beschikkend over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie;
 • Beschikt over voldoende tijd en energie om adequaat invulling te geven aan de functie, heeft een flexibele agenda en is betrouwbaar.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt verder gelet op voldoende binding met het werkgebied van de stichting en spreiding van maatschappelijke achtergronden van de leden. Het beschikken over een breed netwerk is wenselijk.

Wat wij bieden

De RvT vergadert gemiddeld zesmaal per schooljaar in de avonduren. Daarnaast wordt van RvT-leden flexibiliteit verwacht om af en toe overdag deel te nemen aan een extra overleg en bezoek aan een of meerdere scholen.  Er is een vergoeding beschikbaar evenals deskundigheidsbevordering.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel