Vacature

Leden Raad van Toezicht

Willem Lodewijk Gymnasium - RvT - Groningen

Werkzaamheden

De raad van toezicht van Het Willem Lodewijk Gymnasium zoekt met ingang van 1 april 2023 twee nieuwe leden. Van twee van de vijf huidige leden eindigt namelijk de tweede zittingstermijn van vier jaar. 
 
De raad van toezicht heeft een aantal wettelijke taken waaronder het goedkeuren van de begroting, het controleren van de besteding van het onderwijsgeld en het werkgeverschap richting de rector-bestuurder. De raad van toezicht is daarnaast een sparringpartner voor de rector, heeft een netwerkfunctie voor het WLG en houdt integraal toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in al zijn facetten.
 
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Wat wij vragen

Het lid draagt samen met de andere leden van de Raad van Toezicht bij aan onderstaand profiel van de Raad als geheel:
 • Evenwicht en diversiteit in samenstelling, naar maatschappelijke achtergrond, kennis en ervaring, rolvervulling en persoonlijke stijl;
 • Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de schoolgemeenschap en de belangrijkste externe partners; inbreng van verschillende soorten netwerken;
 • Affiniteit met gymnasiaal onderwijs;
 • Affiniteit met de christelijke identiteit;
 • Maatschappelijke betrokkenheid;
 • Binding met de missie, visie en strategie van het Willem Lodewijk Gymnasium;
 • Teamspirit, bereidheid tot reflectie en evaluatie, bereidheid tot samenwerking, heldere communicatie, transparantie met betrekking tot governance;
 • Kritische houding met betrekking tot toezicht, wijs en constructief met betrekking tot advisering aan de rector-bestuurder, uitdagend met betrekking tot vernieuwing.
Algemene competenties
Het lid kan beleidsdocumenten doorgronden en analyseren;
 • heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • heeft strategisch inzicht, kan integratief denken;
 • heeft inzicht in het veld van externe stakeholderschappij en politiek;
 • ziet evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid.
Specifieke competenties
Het lid is door kennis en ervaring in staat om op een kritische en onafhankelijke manier toezicht te houden op een of meer van de volgende domeinen:
 • Financieel-economische sturing en risicomanagement
 • Juridische aspecten
 • Voortgezet onderwijs en/of primair onderwijs en/of hoger onderwijs
 • Kwaliteit van het onderwijs en innovatiestrategieën
 • Communicatie en positioneringsvraagstukken
 • Strategisch HR-beleid en werkgeverschap
 • De regio Groningen.

Wat wij bieden

De leden van de raad van toezicht ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding.
Vergaderfrequentie: per schooljaar zijn er vier reguliere vergaderingen samen met de rector-bestuurder die elk worden voorafgegaan door een interne vergadering; daarnaast is er een aantal ontmoetingsmomenten met de medezeggenschapsraad en de ouderraad, en een aantal extra bijeenkomsten rond specifieke thema's.
 
Het Willem Lodewijk Gymnasium is een christelijk categoraal gymnasium met ongeveer 700 leerlingen en 85 medewerkers. De school biedt leerlingen én medewerkers een uitdagende leer- en werkomgeving met ruimte voor talent.
Het Willem Lodewijk Gymnasium combineert goede resultaten met een vernieuwende aanpak van het onderwijs, een breed scala aan buiten-les-activiteiten en een uitstekende sfeer.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel