Vacature

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

PCBO Apeldoorn - RvT - Apeldoorn

Werkzaamheden

PCBO Apeldoorn is een onderwijsorganisatie van 25 basisscholen voor circa 5.500 leerlingen waar circa 360 fte medewerkers werkzaam zijn. Bestuur en scholen werken samen met kinderen en ouders om het beste in hen naar boven te halen. Iedere school doet dat vanuit zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit. De normen en waarden worden gevormd door het christelijke geloof. De kernwaarden van de organisatie zijn wezenlijk voor de wijze waarop de organisatie vorm en inhoud krijgt.
 
De missie en visie
PCBO Apeldoorn is een vitale en dynamische christelijke onderwijsorganisatie die op haar scholen betekenisvol en toekomstgericht onderwijs biedt aan basisschoolleerlingen in Apeldoorn en omgeving. Met vijf kernwoorden: autonomie, inspiratie, geloof in mensen, vertrouwen en empathie. Onze waarden vanuit het christelijke geloof verbinden ons aan elkaar. Wij werken samen en delen onze kennis en kunde om het beste onderwijs te bieden.

Wat wij vragen

De Raad van Toezicht van Protestants Christelijk Basisonderwijs Apeldoorn is op zoek naar kandidaten voor de vacatures van voorzitter en lid Raad van Toezicht. In dit specifieke geval een lid met deskundigheid op het terrein van onderwijs, onderzoek op het gebied van onderwijs, educatie of pedagogiek.
 
Taken en bevoegdheden
 • de Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder;
 • de Raad van Toezicht is belast met vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening) en het strategisch beleid en eventueel andere in de statuten vastgelegde taken van de Raad van Toezicht of besluiten of handelingen van het College van Bestuur;
 • de Raad van Toezicht draagt zorg voor aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening;
 • de Raad van Toezicht draagt zorg voor de inrichting van het bevoegd gezag, ten minste door middel van een goedkeuringsrecht ten aanzien van statutenwijziging;
 • de Raad van Toezicht vervult het werkgeverschap ten opzichte van het College van Bestuur;
 • de Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.
Vereisten lid Raad van Toezicht
 • academisch denk- en werkniveau;
 • affiniteit met de not-for-profit sector in brede zin, affiniteit met onderwijs is een pre;
 • ruime (bestuurlijke) ervaring, bij voorkeur in de positie van bestuurder of toezichthouder in een complexe (publieke) organisatie of bedrijf;
 • een relevant maatschappelijk netwerk;
 • gecommitteerd en voldoende beschikbaar;
 • kennis van en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • de missie en de protestants-christelijke grondslag van de stichting(en) onderschrijven;
 • betrokkenheid bij en/of woonachtig in de gemeente Apeldoorn is een aanbeveling;
 Aanvullende vereisten voorzitter Raad van Toezicht
 • het vermogen om op natuurlijke wijze de voorzittersfunctie te vervullen;
 • een persoonlijkheid die verbindend is en richting geeft aan de Raad van Toezicht;
 • bij de verdeling van expertise/aandachtsgebieden de diversiteit in de raad kunnen benutten;
 • sterke en scherpzinnige gesprekspartner voor het College van Bestuur;
 • bewaken van de identiteit en vormgeven aan de kernwaarden;
 • stimuleren van waardengedreven toezichthouden;
 • een netwerk op politiek, bestuurlijk en regionaal niveau;
 • gevoel voor begeleiding bij samenstelling van en wisseling in het College van Bestuur.
De voorzitter is ook lid van de remuneratiecommissie. Deze commissie wordt voorgezeten door een ander lid van de raad. 
 
De samenstelling
 • De Raad van Toezicht telt vijf leden. Ieder lid brengt specifieke expertise in, die bij een gedegen voorbereiding wordt ingezet. De leden hebben een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring met het besturen van een organisatie in het publieke domein. Zij hebben een sterke binding met de regio Apeldoorn en omstreken.
 • De samenstelling van de Raad van Toezicht is gericht op het vormen van een team met een brede diversiteit. De samenwerking tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap is goed. De identiteit van PCBO Apeldoorn is onlosmakelijk verbonden met de kernwaarden. Leden van de Raad van Toezicht zijn zich bewust van hun drijfveren, laten zich inspireren door de breedte van de christelijke traditie en voelen zich hiermee verbonden.
Expertise/aandachtsgebieden voor de gehele Raad van Toezicht zijn:
 • onderwijs
 • personeel, organisatie en arbeidsmarkt
 • bestuur en medezeggenschap
 • financiën
 • digitalisering in het onderwijs en leermiddelen
 • kwaliteitszorg
 • vastgoed en duurzaamheid
 • juridisch
 • communicatie
 • levensbeschouwelijke identiteit op christelijke grondslag en waarden
De voorzitter van de Raad van Toezicht, de vicevoorzitter en de commissieleden worden benoemd uit het midden van de Raad van Toezicht.

Wat wij bieden

De structuur
PCBO Apeldoorn werkt sinds september 2005 met een model Raad van Toezicht-College van Bestuur. De verantwoordelijkheid voor het besturen en het realiseren van de doelen van de stichting is belegd bij het College van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe, adviseert en ondersteunt op het zo goed mogelijk presteren en functioneren van de gehele organisatie, het College van Bestuur en de scholen.
De onderwerpen waarmee de Raad van Toezicht zich bezig houdt, zijn onder andere werkgeverschap, financiële verantwoording (jaarverslag/ jaarrekening), beleid en andere zaken die in de statuten zijn vastgelegd. Daartoe zijn drie commissies ingesteld: remuneratie, audit en onderwijskwaliteit. Ook overlegt de Raad van Toezicht met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid. Zij hebben de dagelijkse leiding over zowel de directeuren als het bureau van de stichting. De organisatiestructuur, de werkwijze, de kwaliteitsindicatoren en de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen het College van Bestuur, de medewerkers van het bureau en de schooldirecteuren zijn in het managementstatuut vastgelegd.
 
Context Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wil zoveel mogelijk toezicht houden vanuit een gedeelde set van waarden. Het uitgangspunt van governance zijn de christelijke waarden en normen. Deze zijn in 2021 vertaald in nieuwe kernwaarden in de statuten van de organisatie. Belangrijke aspecten in de breedte van het werk van de Raad van Toezicht zijn:
 • toezichthouden vanuit de christelijke waarden van de organisatie;
 • vorm en inhoud geven aan de governance toolbox*;
 • kritisch volgen van de realisatie van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan (2019-2023) en de daarbij behorende organisatiecultuurverandering;
 • volgen van de hard en soft controls;
 • voeling houden met scholen, staf en medezeggenschap als belangrijkste interne stakeholders;
 • zowel gevraagd als ongevraagd verder uitbouwen van de critical friend-relatie met het College van Bestuur;
 • rol van werkgever richting het College van Bestuur.
*In 2020 heeft de Raad van Toezicht een toolbox samengesteld met betrekking  tot het intern toezichtskader. In deze toolbox zijn bijvoorbeeld opgenomen het managementstatuut, het reglement van de Raad van Toezicht en de reglementen voor de auditcommissie, de onderwijskwaliteitcommissie en de remuneratiecommissie.
 
Functies en aandachtsgebieden
De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling waarin naast de onderwijssector ook anderen sectoren vertegenwoordigd zijn. Bij het benoemen van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gekeken naar de competenties, waarden en drijfveren. Een diversiteit van invalshoeken is van belang voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt jaarlijks aan professionalisering van haar eigen werkzaamheden en verwacht hierin een actieve bijdrage van de nieuwe leden. De Raad van Toezicht heeft een onafhankelijke, niet-politieke, informele sfeer. De leden willen zoveel mogelijk vanuit een waardengedreven perspectief werken. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben een algemeen gedeeld competentieprofiel dat bijdraagt bij aan het goed functioneren van de Raad van Toezicht als collectief.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel