Vacature

Lid Raad van Toezicht

Sint Nicolaasschool - Raad van Toezicht - Haren (Groningen)

Werkzaamheden

Per 1 september 2023 of zoveel eerder als mogelijk is, is de Nicolaas-Stichting op zoek naar een lid Raad van Toezicht. De Nicolaas-Stichting is een stichting die met 35 personeelsleden het basisonderwijs verzorgt aan 401 kinderen in het dorp Haren, gemeente Groningen.
 
De Nicolaas-Stichting bestaat momenteel uit één school voor katholiek primair onderwijs: de Sint Nicolaasschool, met een eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept.
 
Raad van Toezicht
Op 31 maart 1958 is de Nicolaas-Stichting Haren opgericht en sinds 16 juli 2021 heeft het de bestuurlijke structuur met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de Stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht en vormt het bevoegd gezag over de school die door de Stichting in stand wordt gehouden. Aan de directeur-bestuurder komen in de Stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 
Leden van de Raad van Toezicht hebben onder meer de volgende taken:
 • het benoemen, ontslaan en schorsen van de directeur-bestuurder;
 • het jaarlijks evalueren en beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder;
 • het uitoefenen van toezicht, waarbij de Raad van Toezicht het toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en optreden als klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • het nemen van de statutair voorgeschreven beslissingen;
 • het uitoefenen van de (overige) in de statuten beschreven taken en bevoegdheden;
 • het deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 • het naar buiten optreden als woordvoerder van de Raad van Toezicht, na hiertoe van de Raad van Toezicht het mandaat te hebben gekregen.

Wat wij vragen

Bij het selecteren van een lid van de Raad van Toezicht gelden de volgende voorwaarden:
 • Heeft ervaring in/gedegen kennis van het primair onderwijs;
 • Heeft binding en/of betrokkenheid met de regio en is bij voorkeur woonachtig in de regio;
 • Onderschrijft de grondslag van de Nicolaas-Stichting vanuit een katholiek/christelijke levensovertuiging;
 • Is bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden; beschikt over voldoende tijd om zijn taken naar behoren uit te voeren en is gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de missie van de Nicolaas-Stichting.

Klik hier voor de “Profielschets Lid Raad van Toezicht Nicolaas-Stichting”.

Wat wij bieden

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden die worden benoemd op basis van een profielschets door middel van coöptatie. Tevens geldt dat het aantal niet-katholieke leden van de Raad van Toezicht ten hoogste een/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht mag zijn. De leden van de RvT worden voor een termijn van vier jaar benoemd en kunnen herbenoemd worden voor een periode van nog eens vier jaar. Het gaat bij de samenstelling van de RvT niet om aparte portefeuilles, maar om invalshoeken. De RvT als geheel dekt deze invalshoeken zoveel mogelijk af.
 
Voor de Nicolaas-Stichting zijn volgende invalshoeken van belang:
 • Onderwijskunde, kwaliteitszorg, positie van ouders en leerlingen;
 • Financiën en risicomanagement;
 • Organisatieontwikkeling, personeelsbeleid (HRM) en medezeggenschap;
 • Bestuurlijk juridische aspecten.
Vanwege het terugtreden van een lid van de Raad ontstaat er een vacature “Lid Raad van Toezicht”. Gezocht wordt naar een lid Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Onderwijs en Financiën (deelname auditcommissie). Bij gelijke geschiktheid van kandidaten gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Informatie

U kunt solliciteren tot uiterlijk 31 maart 2023 door uw motivatie en CV te sturen aan het secretariaat via de sollicitatiebutton (henrieke.jager@sintnicolaasschool.nl).
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de vice-voorzitter Raad van Toezicht, de heer P. Bootsma, telefoon +31 653748483.
De gesprekken zijn gepland in de week van 17 april 2023.

Organisatie: Sint Nicolaasschool
Contactpersoon: dhr. P. Bootsma, vice-voorzitter RvT
Telefoon: +31 653748483

Tell a friend

Vul onderstaand formulier in en breng een kennis op de hoogte van de volgende vacature:
Lid Raad van Toezicht


Uw gegevens


Gegevens ontvanger