Vacature

Lid Raad van Toezicht

Stichting KindPunt - Bovenschools - Meppel

Werkzaamheden

KindPunt is een organisatie voor christelijk basisonderwijs in Meppel. Onder de stichting vallen zes kindcentra, die elk wordt aangestuurd door een locatiedirecteur. Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT). Meer informatie vindt u op onze website www.kindpunt.nl.

Samenstelling en taken RvT

De RvT bestaat reglementair uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van bestuur (CvB) en op de gang van zaken binnen de stichting, een en ander met het oog op de belangen van de stichting. De RvT kan het CvB gevraagd en ongevraagd adviseren. De RvT ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen van het CvB en de naleving van de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. Tevens houdt de raad toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen van de stichting. De RvT is belast met het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in de jaarstukken.

Wat wij vragen

Algemene eisen aan de RvT als geheel

De leden:

 • stemmen van harte in met doel en grondslag van de stichting KindPunt als verwoord in de statuten;
 • beschikken samen over voldoende deskundigheid in de vorm van aandachtsgebieden (onderwijs, financiën, personeel, bestuurlijk/juridisch, huisvesting, bedrijfskundig) om adequaat toezicht uit te oefenen;
 • gedragen zich als generalisten met een bijzonder aandachtsgebied;
 • zijn in staat om ‘van buiten naar binnen’ te kijken en hebben oog voor signalen uit de omgeving van de stichting;
 • beschikken over relevante netwerken voor de organisatie (zoals vervolgonderwijs, gemeente, levensbeschouwelijke organisaties etc.);
 • hebben binding met de regio doordat zij woonachtig zijn dan wel bekend zijn met de regio;
 • zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken;
 • hebben zo mogelijk een gelijke m/v spreiding.

Profiel kandidaat

Het algemene profiel van leden van de RvT bevat de volgende kenmerken:

 • heeft affiniteit met het onderwijs in brede zin en met het christelijk onderwijs in het bijzonder;
 • onderschrijft de statuten, visie en missie van de stichting en het reglement van de RvT;
 • beschikt over een netwerk in Meppel e.o.;
 • heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen (betrokken distantie);
 • stelt zich onafhankelijk op ten opzichte van het College van Bestuur, stelt het belang van de stichting voorop;
 • is gericht op samenwerking (teamplayer);
 • heeft analytisch vermogen en is in staat snel door te dringen tot de kern;
 • heeft een helikopterview;
 • kan hoofd- en bijzaken onderscheiden (gericht op hoofdlijnen);
 • heeft een open, communicatieve houding;
 • heeft tenminste hbo denk- en werkniveau;
 • maakt voldoende tijd vrij en is in principe altijd aanwezig.

Specifieke kenmerken

Gezien de huidige samenstelling is de raad op zoek naar een toezichthouder met een specifiek profiel. De kandidaat heeft bij voorkeur:

 • Een achtergrond in de bedrijfsvoering, bij voorkeur uit de profit-sector
 • Kennis en ervaring op het gebied van huisvesting en/of ICT.

Gezien de huidige samenstelling van de raad gaat onze voorkeur uit naar een vrouw.

Wat wij bieden

KindPunt staat voor... 
Het kind is het centrale punt en uitgangspunt van ons onderwijs. Dat heeft belangrijke consequenties voor onze aanpak en onze kijk op het kind. Niet de leerkracht, de onderwijsmethode, de toets en zelfs de ouder niet, maar het kind is ijkpunt van onze aanpak. Wij geloven dat een christelijke visie op leven en leren van waarde voor onze kinderen is en dat je mag worden wie je bent.
 
De kindcentra van KindPunt zijn moderne christelijke basisscholen, waarin ruimte is voor diversiteit. Het oog hebben voor elkaar, het onderhouden van goede relaties met elkaar en het herkennen van de talenten en beperkingen van leerlingen zijn eveneens wezenlijke onderdelen van waarneembare uitingen van onze identiteit.
 
De kindcentra van onze stichting hebben een open aannamebeleid: ook leerlingen uit gezinnen zonder of met een andere levensovertuiging zijn welkom, mits respect betoond wordt voor de grondslag van de stichting. De leerlingen op onze kindcentra merken, leren en ervaren dat het christelijk geloof een waarde(n)volle basis is voor hun leven. Het personeel is in staat een positieve bijdrage te leveren aan het vormgeven van de identiteit binnen het kindcentra. Ouders die kiezen voor onze kindcentra mogen verwachten dat het geloof een belangrijke, inspirerende rol in het onderwijs speelt.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel