Online conferentie Passend Onderwijs 'Stappen vooruit!'

27-11-2020

 

In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling van passender onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor wordt op 27 november 2020 een landelijke conferentie georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs. Deze conferentie zal vanwege de Corona-maatregelen online georganiseerd worden.

Er wordt plenair geopend om 13.30 uur met aandacht voor het vervolg van passend onderwijs, op weg naar minder schotten en inclusiever onderwijs. Daarnaast wordt, vanuit zowel het ministerie van OCW als vanuit de Inspectie van het onderwijs, de nieuwe Beleidsregel toegelicht.

Daarma vinden 8 parallelle online subsessies plaats; deze sessies worden voorbereid én gepresenteerd door groepjes van praktijkinitiatieven, die samenwerken in de Ontwikkelgroepen van het Ondersteuningsprogramma regulier – speciaal.

Sessie 1
In deze sessie staan bestuurlijke vragen rond nieuwe kansen op meer passend onderwijs, wensen en mogelijke oplossingen rond de integratie van regulier en speciaal onderwijs centraal.

Sessie 2
Hoe kunt u op basis van de geformuleerde doelen de opbrengsten voor kinderen, ouders, scholen en de samenleving in beeld brengen? Wat zegt de eerste onderzoeks- en ervaringskennis over werkwijzen om opbrengsten in kaart te brengen?

Sessie 3
Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan het integreren van speciaal en regulier onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp in Integrale Kindcentra. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? En wat zijn hun belangrijkste successen en hindernissen?

Sessie 4
Een sessie rond het thema ‘Speciale klassen/doelgroepen in het VO’, een beeld van de variatie in vormgeving als het gaat om structuur, gedrag en/of cluster 2.

Sessie 5
In deze sessie gaan samenwerkingsverbanden die al werk maken van samenwerking regulier – speciaal onderwijs in gesprek met u over de kansen die een samenwerkingsverband heeft om meer stimulans, facilitering en ondersteuning te bieden bij de integratie van speciaal en regulier onderwijs.

Sessie 6
In deze sessie gaat het over de praktijk van integratie van SBO en regulier basisonderwijs op verschillende plaatsen in het land, met aandacht voor de successen én de hindernissen daarbij.

Sessie 7
Op verschillende plaatsen zijn mooie voorbeelden te zien van samenwerking/integratie van regulier onderwijs met speciaal onderwijs van cluster 2 en cluster 1, zowel in PO als VO. In de nieuwe beleidsregel wordt hier expliciet ruimte voor geboden. Hoe kan die samenwerking er uit zien en hoe start u daarmee?

Sessie 8
In deze sessie staat de vraag centraal welke competenties en attitude bij teamleden nodig zijn voor integratie van regulier en speciaal onderwijs. Welke vormen van deskundigheidsbevordering en ondersteuning vraagt dit?

Na deze sessies gaat het programma over in een tweede plenaire gedeelte. In dit deel gaan directeuren en bestuurders van een aantal gevorderde praktijkinitiatieven in gesprek over wat er beslist nodig is in de voorbereiding van zo’n initiatief, om een goede start te kunnen maken.

Tot slot praten we tijdens een online borrel na met elkaar en is er gelegenheid om vragen te stellen aan elkaar.

We weten uit ervaring dat de belangstelling voor deze conferenties groot is, meld u daarom tijdig aan, want vol = vol. Er kunnen maximaal 200 deelnemers participeren. Het online congres is wegens de bijzondere omstandigheden dit jaar eenmalig gratis. U kunt zich HIER aanmelden en aangeven welke subsessie uw voorkeur heeft.

Datum: 27 november 2020, 13.30 – 16.30 uur

Locatie: online

Bron: Steunpunt Passend Onderwijs« Terug naar het overzicht