Advies Onderwijsraad: investeer juist nu in onderwijs

10-06-2020

 

Door de noodmaatregelen en de gevolgen van de crisis zien jongeren kansen wegvallen om zich te ontwikkelen en op de arbeidsmarkt een plek te vinden. Volgens de Onderwijsraad is het nu zaak te blijven investeren in goed onderwijs voor kinderen en jongeren. 

Dit is essentieel om Nederland uit deze crisis te leiden. In het advies ‘Vooruitzien voor jonge generaties’ gaat de Onderwijsraad in op de gevolgen van de coronacrisis op de langere termijn. De raad roept op om oog te houden voor de jongere generaties. Volgens de Onderwijsraad horen vijf vraagstukken leidend te zijn voor onderwijsbeleid om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen.  

Investeer in leraren en schoolleiders

Meerdere onderwijssectoren kampen met tekorten aan personeel. Door ziekte en overbelasting kunnen nog meer mensen uitvallen. Het is zaak dat te voorkomen en ervoor te zorgen dat het onderwijs aantrekkelijker wordt als sector om in te werken. De raad denkt daarbij onder andere aan het gelijktrekken van de salariëring in po en vo en het extra belonen van leraren op scholen met lerarentekorten.  

Investeer in gelijke kansen

Ondanks de inspanningen die scholen en universiteiten verrichten, dreigt de coronacrisis de kansenongelijkheid te vergroten. Het vergt investeringen om dat tegen te gaan.

Investeer in leesvaardigheid

Goede leesvaardigheid is nu nog meer van belang. Het is de sleutel tot begrip van kennis-vakken, digitale vaardigheden en burgerschap.

Investeer in arbeidsmarkttoeleiding en een leven lang ontwikkelen

De economische gevolgen van de coronacrisis beperken baankansen en ontnemen het zicht op een goede start in een werkzaam leven.

Waarborg de functies van toetsing en examinering op overgangen

Toetsen en examens geven een objectief oordeel waarop de doorstroom in het onderwijsstelsel is gebaseerd. Dit komt nu op scherp te staan. Om te zorgen dat er bij een crisis alternatieven zijn, moet de toetsing en examinering anders worden ingericht: bijvoorbeeld door toetsmomenten te verplaatsen of ze vaker digitaal of mondeling af te nemen. Ook kan de te toetsen leerstof beter verspreid worden over het jaar. 

 

Bron: Onderwijsraad, VO-Raad« Terug naar het overzicht