Briefadvies Onderwijsraad over uitbesteding bekostiging particulier onderwijs

08-11-2019

 

Voor alle leerlingen moet er op reguliere scholen een passende plek te vinden zijn, vindt de Onderwijsraad. De raad adviseert de minister daarom om niet wettelijk te regelen dat leerlingen met behulp van bekostiging door het Rijk onderwijs kunnen volgen op een particuliere school. Wel kunnen publieke scholen bij particuliere scholen expertise en materiaal inkopen.

In een op 8 oktober verschenen advies stelt de raad dat het niet gewenst is om wettelijk mogelijk te maken dat particulier onderwijs de zorg voor kinderen met een zware ondersteuningsvraag overneemt. 

De Onderwijsraad reageert hiermee op een verzoek van de minister van OCW om hierover advies uit te brengen. De raad wijst er in zijn advies op dat ‘samenwerkingsverbanden met de invoering van passend onderwijs de verantwoordelijkheid hebben gekregen om te zorgen voor een dekkend aanbod van voorzieningen zodat er voor alle leerlingen een passende plek is’. Het is ‘zorgwekkend’, stelt de raad, dat dat niet altijd lukt. De Onderwijsraad adviseert daarom bij de eindevaluatie van passend onderwijs komend voorjaar te bekijken wat ervoor nodig is om dit te verbeteren. Wettelijk toestaan om onderwijs aan particuliere scholen uit te besteden, is onverstandig, meent de raad, omdat dit zorgt voor een ‘uitholling’ van het reguliere onderwijsaanbod.

Bron: Onderwijsraad« Terug naar het overzicht