Lerarentekort in VO blijft groeien

11-12-2020

 

Zoals ieder jaar zijn de nieuwe ramingen voor het lerarentekort gedeeld met de Tweede Kamer. Anders dan in het po, waar de voorspelde tekorten voor de komende jaren minder groot zijn dan eerder verwacht, blijft het tekort in het voortgezet onderwijs juist groeien met ongeveer dezelfde snelheid.

Het lerarentekort blijft de komende jaren toenemen in het vo. In 2025 is de verwachting een tekort van 1.263 fte bovenop de huidige tekorten en tegen 2030 stijgt het tekort verder naar 1.650 fte. Vorig jaar werd nog een toename van het tekort voorspeld van 1.700 fte in 2030, dus we zien een kleine aanpassing van de ramingen naar beneden. Een van de redenen hiervoor is een lagere mobiliteit/uitstroom uit het onderwijs (waarschijnlijk door corona), maar of dit een blijvende ontwikkeling is, is nog niet te voorspellen. Er wordt dus een snelle stijging van de tekorten verwacht de komende jaren, die in latere jaren wat zal afvlakken. Een belangrijke reden voor deze afvlakking is de leerlingdaling in het vo.

Ook zien we dat het aantal vacatures dat afgelopen jaar voor leraren vo op internet werd gevonden flink hoger is dan het jaar daarvoor. Van deze vacatures wordt 37% door de scholen nu al als moeilijk vervulbaar aangeduid.

Tekortvakken
In het vo zijn de grote verschillen in tekorten nog steeds bij de tekortvakken te vinden. Wanneer de ramingen voor de komende jaren gecombineerd worden met gegevens over onbevoegd gegeven lessen, ontstaat de volgende indeling van hoofdvakken:

Permanente tekortvakken: Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Techniek en Gezondheidszorg en Welzijn.
Vakken met een afnemend tekort: Nederlands, Economie en Maatschappijleer. Ook bij Engels, Biologie, Aardrijkskunde en CKV/Kunstvakken neemt het tekort af, maar bij aanvang is het tekort hier lager;
Vakken met een oplopend tekort: Duits, Frans en Klassieke Talen;
De vakken met permanent lage tekorten: Geschiedenis, Levensbeschouwing, Lichamelijke Opvoeding, Overige Vakken.

Instroom tweedegraads opleiding loopt terug
De totale instroom in de tweedegraads lerarenopleiding is de laatste jaren iets teruggelopen. Vooral de tekortvakken Wiskunde en Frans lijken geconfronteerd te worden met een dalende instroom in de lerarenopleiding. Voor het vo ligt de zij-instroom (in beroep) vrij constant rond de 100-150 per jaar, met het laatste jaar een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Het grootste deel van de door zij-instromers gegeven lessen wordt gegeven in tekortvakken.

 

Bron: VO-Raad« Terug naar het overzicht