Onderwijsbegroting 2021: alle belangrijke punten op een rij

16-09-2020

 

De Onderwijsbegroting ligt op tafel en biedt inzicht in hoe komend jaar het geld in ons onderwijs zal worden besteed. Verus zet de belangrijkste punten voor je op een rijtje én kijkt met een kritische blik naar de begroting. "Juist in deze onzekere tijd moet er opnieuw aandacht worden gegeven aan de pedagogische opdracht van de school", aldus voorzitter Berend Kamphuis.

In de Grote Kerk van Den Haag opende Koning Willem-Alexander het nieuwe parlementaire jaar. Het is een bijzonder parlementair jaar vanwege het feit dat dit de laatste begroting van dit kabinet is en er verkiezingen in het vooruitzicht zijn. Daarnaast is het zeker ook een bijzonder jaar vanwege de grote impact van de coronamaatregelen op de Rijksbegroting. Niet voor niets blikte Koning Willem-Alexander terug op de afgelopen maanden. Hij noemde de veerkracht van leraren die hun leerlingen online begeleidden, en van ouders die plotseling werk en onderwijs thuis combineerden ‘bijzonder’. Nergens wordt de verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen en jongeren directer gevoeld en waargemaakt dan voor de klas en in de collegezalen, zo stelde de koning.

Onderwijs op afstand: prestatie van formaat én zorgen om kansenongelijkheid

In de Miljoenennota spreekt de regering haar waardering uit over de inzet van het onderwijs om de coronacrisis het hoofd te bieden. Het onderwijs op afstand heeft volgens de regering een grote impuls gegeven aan de ontwikkeling en innovatie van digitalisering van het onderwijs. Maar er is ook aandacht voor de kansenongelijkheid die juist door de coronacrisis extra zichtbaar werd: “Denk bijvoorbeeld aan kwetsbare gezinnen, waar de ouders de verslechtering van de arbeidsmarkt ondervinden terwijl hun kinderen door thuisonderwijs en het ontbreken van extra begeleiding mogelijk een leerachterstand hebben opgelopen.” En: “Sociaaleconomische status en vooral het opleidingsniveau van de ouders zijn bepalender geworden voor het niveau dat een kind in het voortgezet onderwijs behaalt.” Het noodgedwongen thuisonderwijs, als gevolg van het tijdelijk sluiten van de scholen vanwege het coronavirus, heeft deze verschillen weer benadrukt. Sommige ouders waren beter in staat om thuisonderwijs te organiseren dan anderen. Dit beeld komt overeen met de resultaten van de ledenpeiling die Verus in het voorjaar heeft gehouden.

Aanpak lerarentekort en bestrijding onderwijsachterstanden

Tijdens de passage in de troonrede over onderwijs kwamen twee onderwerpen aan bod: de aanpak van het lerarentekort en het bestrijden van onderwijsachterstanden. De regering wijst op het extra geld dat beschikbaar is gesteld aan de grote steden om volgende stappen te kunnen zetten in de aanpak van het lerarentekort. Daarnaast wordt het bedrag van 500 miljoen euro genoemd dat in mei beschikbaar is gesteld om bijvoorbeeld extra bijlessen te kunnen geven. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van zomerscholen, herfstscholen, weekendscholen of verlengde schooltijd. In het mbo kunnen instellingen ook extra activiteiten, begeleiding of faciliteiten ontwikkelen of aanbieden om het wegvallen van mogelijkheden om praktijkervaring op te doen, te ondervangen.

Welke punten vallen op in de Onderwijsbegroting? Verus zet hier de belangrijkste zaken op een rij:

  • Situatie onderwijs in Caribisch Nederland
  • Uitstel implementatie wet vereenvoudiging bekostiging VO
  • Doorontwikkeling 10-14 onderwijs
  • Inzet Gelijke Kansen Alliantie
  • Uitbreiding aanvullende bekostiging nieuwkomers funderend onderwijs

Oproep Verus: opnieuw aandacht geven aan pedagogische opdracht school

Verus onderstreept het belang van structurele, doelgerichte investeringen in het onderwijs. Het beschikbare geld voor primair en voortgezet onderwijs is niet voldoende om de door politiek en samenleving gestelde ambities te realiseren, zoals onderzoeksbureau McKinsey & Company dat constateert in het rapport ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’. Voorzitter Berend Kamphuis:  “Toch vertellen dergelijke rapporten vanwege hun beperkte invalshoek niet het volledige verhaal. Er is ook ruimte nodig voor scholen om vanuit hun diversiteit en eigenheid concrete uitdagingen op te pakken. Verus pleit al langer voor eerherstel van de pedagogische dimensie van onderwijs. Terecht zei de koning dat nergens de verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen en jongeren directer wordt gevoeld en wordt waargemaakt dan voor de klas. Deze dagen wordt zichtbaar wat er op het spel staat: persoonsvorming, met hoofd, hart en handen. Daarom pleit ik ervoor om juist in deze onzekere tijd opnieuw aandacht te geven aan de pedagogische opdracht van de school.”

Lees meer over de opvallende punten bij Verus

Bron: Verus« Terug naar het overzicht