Onderwijsraad adviseert over inclusiever onderwijs

24-06-2020

 

Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies 'Steeds Inclusiever' aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode Passend onderwijs.

In dit advies geeft de Onderwijsraad een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking. Zodat op termijn steeds meer scholen en mbo-instellingen voor steeds meer leerlingen en studenten met een beperking klaarstaan. De Onderwijsraad beveelt aan om inclusiever onderwijs te waarborgen, onderwijssoorten dichter bij elkaar te brengen en de bekostiging aan te passen.

Bij inclusiever onderwijs gaat het om een combinatie van drie elementen: leerlingen met een beperking krijgen de benodigde ondersteuning en toerusting om naar school te kunnen, hun school is dichtbij huis en leerlingen volgen onderwijs samen met leerlingen zonder een beperking.

Inclusiever onderwijs als stip aan de horizon

Inclusiever onderwijs vergt gericht beleid. Bij inclusiever onderwijs wordt de doelgroep daarom afgebakend tot leerlingen met een beperking. In Nederland hebben ongeveer 300.000 jongeren een beperking. Leerlingen die om andere redenen dan een beperking extra begeleiding en aandacht nodig hebben behoren niet tot de doelgroep van inclusiever onderwijs.

Inclusiever onderwijs is een opdracht voor álle scholen. Voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs betekent het dat zij in elk geval lichte ondersteuning en toerusting bieden en toewerken naar zwaardere ondersteuning en toerusting. Voor mbo-instellingen betekent inclusiever onderwijs dat zij studenten met een beperking ondersteuning en toerusting bieden om gezamenlijk beroepsonderwijs te volgen met studenten zonder een beperking. En dat ze studenten begeleiden bij de stap naar een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of een zorg-onderwijsvoorziening, ook nadat ze 18 jaar zijn geworden. De stip aan de horizon is dat op termijn steeds meer scholen voor steeds meer leerlingen en studenten met een beperking klaarstaan.

Lees het hele artikel

Bron: Onderwijsraad« Terug naar het overzicht