Taal en rekenen én persoonsvorming

04-11-2022

 

Pak factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang aan. Veranker taal en rekenen bijvoorbeeld meer en beter in andere schoolvakken en zorg voor bekwame leraren in taal- en rekenonderwijs. Verus vindt aandacht voor taal en rekenen heel goed, maar niet genoeg. Goed onderwijs is meer dan kwalificatie en socialisatie. 

De Onderwijsraad adviseert in het advies Taal en rekenen in het vizier, dat de raad op verzoek van de Tweede Kamer uitbrengt, om meer focus op taal en rekenonderwijs. Het gaat nu niet goed met de beheersing van taal en rekenen van Nederlandse jongeren. Terwijl die beheersing essentieel is voor het leren van andere vakken en leergebieden en om goed te kunnen deelnemen aan onderwijs en aan de samenleving.

Focus aanhoudend op taal en rekenen
Om te zorgen dat het onderwijs in taal en rekenen goed wordt en blijft, adviseert de Onderwijsraad een integrale en structurele focus op taal en rekenen. De kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs wordt bepaald door vele met elkaar samenhangende factoren. Zoals de landelijke einddoelen en niveaus, de wijze van toetsen, de startbekwaamheid van leraren, de lesmethoden, de professionalisering en de kennisinfrastructuur. Deze factoren moeten langdurig en in samenhang worden aangepakt. Iedereen in en om de klas moet deze opdracht in het vizier hebben en houden.

Veranker taal en rekenen in andere vakken
De Onderwijsraad adviseert onder meer om taal en rekenen te verankeren in alle andere vakken en leergebieden en om onderwijs in taal en rekenen een verantwoordelijkheid te maken van alle leraren. Want alleen taal- en rekenlessen zijn niet genoeg om taal en rekenen te leren. Het mes snijdt aan twee kanten: andere vakken bieden context en mogelijkheden om kennis en vaardigheden op te doen in taal en rekenen. En andersom is beheersing van taal en rekenen een noodzakelijke voorwaarde om verder te komen in andere vakken en leergebieden.

Zorg voor bekwame leraren in taal- en rekenonderwijs
Goed taal- en rekenonderwijs vraagt om een hoge kwaliteit van professioneel handelen. De raad adviseert daartoe dat lerarenopleidingen ervoor zorgen dat afgestudeerde studenten startbekwaam zijn om goed taal- en rekenonderwijs te kunnen geven en dat zij zelf taal- en rekenvaardig zijn. De raad beveelt de overheid aan om beide aspecten aan het eind van de opleiding centraal te toetsen.

Blijvend professionaliseren in taal- en rekenonderwijs moet de norm zijn. De raad beveelt aan meer werk te maken van continue professionalisering van leraren. Ook moeten leraren in staat gesteld worden om met elkaar en met experts te werken aan het vormgeven van goed taal- en rekenonderwijs. Daarnaast stelt goed taal- en rekenonderwijs hoge eisen aan lesmaterialen en hoe deze worden gebruikt in de klas.

Persoonsvorming, meer dan kwalificatie en socialisatie alleen

Focus op de versterking van taal, lezen en rekenen: dat is ook wat minister Dennis Wiersma met het masterplan basisvaardigheden hoopt te bereiken. Voor de herfstvakantie verscheen een eerste rapportage over dit masterplan. Verus wil met zijn campagne ‘Anders kijken naar het masterplan’ graag constructief-kritisch meedenken over dit plan, maar onderstreept dat goed onderwijs zoveel meer is dan kwalificatie en socialisatie.

Verus nodigt de minister en het onderwijsveld uit om met elkaar in gesprek te gaan over waartoe we dit allemaal doen. Zo willen wij een ander, positief geluid laten horen over waar het volgens ons in het onderwijs écht om draait.

Jij bent van harte uitgenodigd om hier onderdeel van te zijn, want jouw input wordt erg gewaardeerd. Blijf op de hoogte van onze campagne ‘Anders kijken naar het masterplan’ en neem deel aan het gesprek. Meld je aan!

 

Bronnen: Onderwijsraad, Verus« Terug naar het overzicht