Vacature

Lid Raad van Toezicht

Stichting Cambium - Raad van Toezicht - Heerde

Werkzaamheden

Rol toezichthouders
Wegens het vertrek van één van de leden zoekt de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Cambium een nieuw lid. De RvT bestaat uit zeven toezichthouders waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De RvT ziet toe op het functioneren, de behaalde resultaten van de onderwijsinstelling en het uitvoeren van periodieke controles middels de auditcommissie en de renumeratiecommissie.

De RvT voert periodiek overleg met de bestuurder en komt zes à zeven keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar.

Functieomschrijving
De RvT zoekt met de nieuw aan te stellen toezichthouder versterking op het gebied van onze pijler ‘Financiën, beheer en huisvesting’. Kortom: een toezichthouder met dusdanige kennis van deze pijler dat hij/zij op strategisch niveau een gesprekspartner is voor zowel de RvT als de bestuurder. 

Wat wij vragen

Wij zoeken een lid die:

 • bij voorkeur woont of werkt in de Cambium-regio;
 • de grondslag en doelstelling van Cambium onderschrijft;
 • binding heeft met de missie, visie en kernwaarden van Cambium;
 • mede verantwoordelijkheid wil nemen voor het gehele toezichthoudende en verantwoordingsproces;
 • toezicht kan houden op het uitvoeren van het strategisch (meerjaren)beleid;
 • uitvoering kan geven aan de formele taken die betrekking hebben op het toezicht houden en aantoonbare ervaring heeft in het kunnen lezen van en goedkeuring geven op het jaarverslag, begroting en jaarrekening;
 • kritisch is met betrekking tot intern toezicht; wijs en constructief is met betrekking tot advisering en sparring met de bestuurder en oog heeft voor actuele politieke, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio;
 • bereidheid heeft tot het afleggen van verantwoording en transparant opereren;
 • kennis heeft van algemeen geldende regels voor Governance, binnen de bestuurlijke context en deze kan onderschrijven;
 • bereidheid heeft tot evaluatie over het eigen handelen en het handelen van de RvT in zijn geheel;
 • onafhankelijk is en geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties) heeft;
 • voldoende kennis heeft van en ervaring met de onderwijsinstelling om haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen.

Wat wij bieden

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel