Vacature

Leden Raad van Toezicht

Stichting Cambium - Raad van Toezicht - Heerde

Werkzaamheden

Wegens het bereiken van de maximale zittingsduur van twee leden, zoekt de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Cambium twee nieuwe leden.

Rol toezichthouders

De RvT bestaat uit zeven toezichthouders waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De RvT ziet toe op het functioneren, de behaalde resultaten van de onderwijsinstelling en het uitvoeren van periodieke controles middels de auditcommissie en de renumeratiecommissie.

De RvT voert periodiek overleg met de bestuurder en komt zes à zeven keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar.

Functieomschrijving
De RvT zoekt met de nieuw aan te stellen toezichthouder versterking op het gebied van onze pijlers ‘Financiën, beheer en huisvesting’ en 'Identiteit'

Stichting Cambium is een onderwijsorganisatie met 7 basisscholen. Huisvesting ziet dus toe op een zevental schoolgebouwen (in Heerde, Wezep, Hattem en Veessen), welke continu door onderhoud dan wel nieuwbouw in goede staat worden gehouden, voor een gezonde en veilige onderwijsomgeving. Van de nieuw aan te stellen toezichthouder vragen wij dan ook kennis op het gebied van onderhoud, beheer en nieuwbouw van schoolgebouwen, en bij voorkeur een bouwkundig-financiële achtergrond om de cijfers en gang van zaken rondom onderhoud, nieuwbouw en aanbestedingen te kunnen doorgronden.

Van de nieuw aan te stellen toezichthouder met als pijler 'Identiteit' wordt verwacht dat hij/zij visie heeft op de identiteit van een christelijke school en vanuit een sterke intrinsieke motivatie hieraan gestalte wil geven en bij voorkeur ervaring heeft met het vormgeven van de identiteit van een organisatie.

Kortom: Een toezichthouder met dusdanige kennis van en feeling met een van deze pijlers dat hij/zij op strategisch niveau een gesprekspartner is voor zowel de RvT als de bestuurder. 

Wat wij vragen

Wij zoeken een lid die

  • bij voorkeur woont of werkt in de Cambium-regio.
  • binding heeft met de missie, visie en kernwaarden van Cambium.
  • mede verantwoordelijkheid wil nemen voor het gehele toezichthoudende en verantwoordingsproces.
  • toezicht kan houden op het uitvoeren van het strategisch (meerjaren)beleid.
  • uitvoering kan geven aan de formele taken die betrekking hebben op het toezicht houden en aantoonbare ervaring heeft in het kunnen lezen van en goedkeuring geven op het jaarverslag, begroting en jaarrekening.
  • kritisch is met betrekking tot intern toezicht; wijs en constructief is met betrekking tot advisering en sparring met de bestuurder en oog heeft voor actuele politieke, sociale, maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen in de regio.
  • bereidheid heeft tot het afleggen van verantwoording en transparant opereren.
  • kennis heeft van algemeen geldende regels voor Governance binnen de bestuurlijke context en deze kan onderschrijven.
  • onafhankelijk is en geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties) heeft.

Wat wij bieden

Organisatie
Wij zijn een christelijke onderwijsorganisatie en we voelen ons vanuit Gods liefde verantwoordelijk voor de opdracht waartoe wij gesteld zijn: het verzorgen van goed onderwijs en een goede begeleiding van de aan ons toevertrouwde leerlingen. Wij willen dat de scholen van Cambium herkenbare, veelkleurige en moderne christelijke basisscholen zijn, waarin ruimte is voor diversiteit. Door te groeien en te delen met alle betrokkenen; leerlingen, ouders, medewerkers, GMR, bestuurder en RvT, mogen wij tot onze bestemming komen in een steeds veranderende maatschappij. Onze wereld biedt zoveel om je over te verwonderen, het is de beste plek om te leren!

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel